MALERMESTRENES FORBRUKERGARANTI

Det finnes et offentlig lovverk om reklamasjonsrett for håndverkertjenester. Men det hjelper ikke om håndverkeren har «forsvunnet» når du skal klage. Våre medlemmer er derfor med i en nasjonal garantiordning gjennom vår medlemskap i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF). Slik at du kan føle deg trygg.

Tenker du å engasjere håndverkere til å male eller tapetsere hjemme hos deg? Ved å engasjere fagfolk, får du kompetanse og et kvalitetsresultat som øker verdien. Oppussing skal øke trivselen for deg og dine. Mange har hørt skrekkhistorier om håndverkere som gjør elendig arbeid, som forsvinner, eller som går konkurs før jobben er ferdig. Hvordan unngå at ditt oppussingsprosjekt ender med skrekk i stedet for med trivsel?

VELG TRYGGHET
Du kan føle deg trygg hvis du engasjerer et medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) fordi forbundet kun har medlemmer med mesterbrev. Dessuten garanterer forbundet for sine bedrifter. Hvis bedriften/medlemmet går konkurs går du skadefri (forutsatt at det ikke er en uløst juridisk tvist mellom partene som må løses først). MLF garanterer for at en annen medlemsbedrift fullfører arbeidet med inntil kr 50.000,- for oppdraget, som er omfattet av malerfaget etter Norsk Standard 3420 del T: Maler og beleggsarbeider.

HVA GJELDER GARANTIEN FOR?
Garantien dekker krav inntil kr 50.000,-. For å bli behandlet må kravet være større enn kr 7.500,-. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter Håndverkertjenesteloven. Garantien dekker alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for kunden selv og kundens nærmeste, dvs. oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer osv. Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging. Garantien gjelder heller ikke for borettslag. Øvrige vilkår finner du under.

HVORDAN GÅR DU FREM HVIS DU VIL KLAGE?
Har du krav mot malermesteren, bør du først prøve å bli enig med bedriften. Blir dere ikke enige, kan du klage til den lokale skjønnskomiteen. Klagen må skje skriftlig. Det finnes 18 skjønnskomiteer rundt omkring i landet. Opplysninger om din lokale skjønnskomite får du ved å kontakte MLF på telefon 23 08 75 90. Er du uenig i skjønnskomiteens avgjørelse, kan saken bringes inn for Håndverkerklagenemnda. Denne nemnda har medlemmer fra Huseiernes Landsforbund og fra bransjen. En nøytral jurist sitter som leder for nemda. Klage til Håndverkerklagenemnda finner du her.

Bestemmelser for MLFs garanti overfor forbrukere
Her finner du de nærmere bestemmelsene som gjelder for MLFs garanti for forbrukere.

1. Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) hefter som garantist etter vilkårene nedenfor.

2. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF-medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter håndverkertjenesteloven. Garantien gjelder ikke for oppdrag hvor avtalen ble inngått før oppdragstaker ble opptatt som medlem i MLF eller hvis oppdragstakers medlemskap i MLF opphørte før oppdraget ble påbegynt.

3. Garantien kommer til anvendelse dersom oppdragstaker går konkurs og derfor ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

4. Garantien utgjør opptil kr 50 000.- for hvert oppdrag som er omfattet av malerfaget etter NS 3420 del T: Maler og Beleggs arbeider. For å få behandlet kravet må det være større enn kr. 7.500.-

5. Dersom garantien påberopes, kan MLF tre inn i oppdragstaker posisjon og bestride kravet. MLF kan velge om det skal foretas en kontant utbetaling eller om beløpet skal benyttes til betale et annet MLF-medlem for fullføring og utbedringsarbeider av det misligholdte kontraktsforholdet. Forbrukeren og MLF-medlemmet må bli enige om total pris for oppdraget utover garantibeløpet.

6. Garantien gjelder kun for krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende i medhold av håndverkertjenesteloven. Krav som følger av annen lovgivning eller kontrakt dekkes ikke. Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging.

7. Garantien gjelder ikke oppdrag for kunder som er organisert som seksjonssameie etter eierseksjonsloven eller som borettslag. Oppdrag for en enkelt seksjonseier eller innehaver av borettslagsandel og som gjelder innvendige arbeider hos denne er likevel omfattet av garantien.

8. Garantien gjelder under ingen omstendigheter forbrukerens krav på tilbakebetaling av forskudd på vederlag.

9. Dersom det er spørsmål om mangels omfanget og omfang av restarbeider, vil MLF innrette seg etter avgjørelse fra skjønnskomiteen til et av MLFs laug eller fra Håndverkerklagenemnda i sak mellom oppdragstaker og forbrukeren.

10. MLF kan kreve regress hos medlemsforetaket for krav som MLF har dekket overfor forbrukeren i medhold av garantien.

Vedtektsfestet, Bergen, 13. mai 2017